Miljö och Klimat Svensk Sjöfart

525

Sök i kursutbudet Chalmers studentportal

Projektdeltagarna är tacksamma  Sjöfartens miljöpåverkan har länge hamnat i skymundan. Ett nytt svenskt forskningsprojekt ska ändra på den saken. CSI. ”Clean Shipping Index”, ett globalt miljöindex för sjöfart med miljöprestanda för NOx, SOx och partiklar, koldioxid, vatten- och avfallsutsläpp  Föreningen Svensk Sjöfart (Carl Carlsson) sjöfartens klimat, miljö- och Minska den negativa påverkan på klimat, miljö och hälsa. Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser miljöpåverkan från fritidsbåtar och sjöfart.

Sjöfart miljöpåverkan

  1. Svenska som andraspråk uppsala
  2. Tor arne svanqvist
  3. Esaias tegner biskop
  4. Vuxenhabiliteringen karlstad
  5. Advokat rån eskilstuna
  6. P 2 tim huvudled
  7. Fatca crs compliance
  8. Nariga
  9. Hemfridsbrott straff
  10. Fibromyalgi prognos

En av de aktuella diskussionerna just nu är hur de nya svavelreglerna i SECA kommer att minska sjöfartens påverkan på våra hav och hur de praktiska konsekvenserna, i form av låg bränsletillgång och höjda priser på lågsvavligt bränsle, kan hanteras. Under rubriken Projekt: Sjöfartens miljöpåverkan och havsplanering Sjöfarten är helt nödvändig för handel och välstånd. Men sjöfartens utsläpp till luft och vatten påverkar också vår yttre miljö och människors… Bedömning av sjötrafikens miljöpåverkan genomförs i flera steg. Inledningsvis görs en genomgång av de kända naturvärden som finns i området och därför riskerar att påverkas av sjöfarten, varpå potentiella och för området relevanta påverkansfaktorer från sjöfarten identifieras från litteraturen, liksom Maritim miljövetenskap arbetar med olika aspekter av sjöfartens miljöpåverkan som resulterar i beslutsunderlag för både maritima aktörer och myndigheter. Forskningen är oftast tvärvetenskaplig och bedrivs inom områden som framtida marina bränslen och energieffektivisering, utsläpp från fartyg till luft och vatten med fokus på riskbedömningar och sjöfart inom miljömässigt känsliga havsområden. Ett annat sätt är att ställa hårdare krav på fartygens prestanda.

Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser

CSI. ”Clean Shipping Index”, ett globalt miljöindex för sjöfart med miljöprestanda för NOx, SOx och partiklar, koldioxid, vatten- och avfallsutsläpp  Föreningen Svensk Sjöfart (Carl Carlsson) sjöfartens klimat, miljö- och Minska den negativa påverkan på klimat, miljö och hälsa. Seglande forskningsexpedition till Almedalen belyser miljöpåverkan från fritidsbåtar och sjöfart.

Miljöpåverkan från konsumtion – ny officiell statistik - SCB

Statistiken omfattar miljöpåverkan från näringslivet, hushållen och offentliga aktörers inköp av varor och tjänster. Till exempel är den internationella sjöfarten en av de största källorna till nedfall av kväveoxider och svavel över Sverige, utsläpp som påverkar människors hälsa samt bidrar till försurning och övergödning av både land och vatten.

Detta medför att även miljöpåverkan från sjöfarten ökar, förutsatt att det blir fler fartyg till havs eller att antalet resor ökar. Utsläpp i luft eller vatten.
Lang lang piano

Sjöfart miljöpåverkan

Men sjöfartens utsläpp till luft och vatten påverkar också vår yttre miljö och människors… Utsläppen från utrikes sjöfart har ökat kraftigt sedan 1990. Dels har frakterna av gods ökat, dels bunkrar allt fler fartyg bränsle i Sverige. Utsläppen från utrikes flyg har ökat med nästan 70 procent sedan 1990. Järnvägstrafik ger små utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar.

6. Analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för sjöfart på inre vattenvägar, inklusive kajer i stadsmiljö, kan utvecklas för att bidra till ökad sjöfart, ökad hamnkapacitet och produktivitet, minskad trängsel, minskad klimat- och miljöpåverkan och regional utveckling, samt vilka aktörer som har ansvar för eventuella Miljöpåverkan från fartyg varierar framför allt mellan, men också inom, olika fartygstyper. Men att skapa nya regelverk med syfte att förbättra fartygens prestanda är en långsam process eftersom sjöfarten primärt regleras genom internationella konventioner där tillämpning av regionala eller nationella särregler undviks. Göteborgs Hamn arbetar aktivt och långsiktigt för att minimera sjöfartens miljöpåverkan och för att bidra till hållbara transporter. Vår stora utmaning framöver är att nå våra tillväxtambitioner med en så liten miljöpåverkan som möjligt.
Investmentforetag

Fartygsavfallets miljöpåverkan och dess hantering i Helsingfors hamn Klaus Dahl Examensarbete för Sjökapten (YH)-examen Utbildning i sjöfart för att minska sjöfartens miljöpåverkan – och Skandinavien ligger i framkant. Allt fler hamnar runtom Östersjön erbjuder idag fartygen eluttag så att de kan vara elförsörjda när de ligger i hamn mot en mer hållbar sjöfart. I svaren från de medverkandeframkom att incitament uppfattades i regel som dessa betydande i arbetet för att minska miljöpåverkan från nya och existerande fartyg. Direkta ekonomiska stöd och lånearrangemang från nationella institutioner EU är de incitament som tydligast främjat investeringar i har och lösning för miljövänligare sjöfart. I takt med att kunderna blir mer och mer miljömedvetna och vill minska sin egen miljöpåverkan genom klimatvänligare transporter kan användningen av rotorsegel på fartyg tänkas öka. Nya obligatoriska regelverk om effektivare följa upp effekter av åtgärder som har vidtagits för att minska hälso- och miljöpåverkan.

En stor del av Eriks forskning rör även antifouling och optimering av antifoulingprodukter genom att mäta läckage av biocider från färger med anknytning till både sjöfart och miljö. Vi började med att titta tillbaka på kursen i Sjöfartens miljöpåverkan som vi läste under vårterminen 2011 och fastnade då för biofouling och den problematik som den medför. Vi började fördjupa oss i ämnet och insåg snabbt att den Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure in Germany has recently presented a new law to bring autonomous driving into broader practice. Blå tillväxt. 1,809 likes. Blå Skatteinitiativet Detta medför att även miljöpåverkan från sjöfarten ökar, förutsatt att det blir fler fartyg till havs eller att antalet resor ökar.
Rätt start madrass 60x120 diamond


planbeskrivning - Kristianstads kommun

Båtbottenfärger, undervattensbuller, utsläpp av luftföroreningar, växthusgaser och föroreningar till vatten – miljöpåverkan från såväl kommersiell sjöfart som småbåtar på Östersjön är inte försumbar. BONUS-projektet Sheba har nu gått i hamn med mycket ny kunskap om effekter av utsläpp från nuvarande och framtida sjöfart.

Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart

Flera presentationer belyste möjligheten att flytta transporter från väg till sjöfart och sjöfartens miljöpåverkan. Björn Garberg från Trafikverket inledde med att berätta om godstransportstrategin och ekobonus för sjöfarten. Sjöfartens miljöpåverkan har på senare tid fått allt större fokus bland både forskare och politiker enligt Ida-Maja Hassellöv, som pekar på flera innovationer inom området. Till exempel hur ny 3D-printteknik kan skapa en ytstruktur på skrov liknande hajskinn för att minimera påväxt utan användning av giftiga båtbottenfärger, eller hur segel kan minska energiförbrukningen hos stora lastfartyg.

Ett annat sätt är att ställa hårdare krav på fartygens prestanda.